Hello due to a disaster we had problems connecting servers that were not working on your IP!
Now we have done Disabled AntiDDoS Filters . 

[ALB]
Përshëndetje për shkak të një fatkeqësie kemi pasur probleme në lidhjen e serverëve që nuk po funksiononin në IP-në tuaj!
Tani kemi bërë qaktivizim ne AntiDDoS Filters.FIBER-HostingTuesday, March 10, 2020

« Back